Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

Bra miljöval - ej automatiskt godkänd för medlemskap i NOC

Bakgrund
Naturskyddsföreningen startades av en grupp vetenskapsmän som en ideell förening för över hundra år sedan. Det främsta syftet med miljömärkningen Bra Miljöval, är att minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen. För företag ska märkningen Bra Miljöval vara ett tydligt och trovärdigt sätt att visa produkternas miljöprestanda. Märkningen kräver inte att innehållet på produkterna är naturligt. Produkter märkta med Bra Miljöval ska vara så skonsamma mot miljön och hälsan som bara är möjligt. Ämnen som misstänks orsaka cancer eller skada fertiliteten är därför förbjudna. Därutöver ska ingående ämnen ha en låg giftighet i vattenmiljön och vara lättnedbrytbara. Strikta krav ställs också på bland annat hormonstörande ämnen och eventuella parfymer. Fosfor tillåts inte i märkta produkter eftersom det bidrar till övergödning. Bra Miljöval är en tredjepartsmärkning.

En tredjepartsmärkning är varken kopplad till säljaren eller köparen. Eftersom märkningen är oberoende så anpassas inte krav och regler till vissa företag eller produkter. De krav som ställs på produkterna är strikta och transparenta.

Vinstdrivande: Nej

Typ av organisation: Ideell förening

Kriterier
-Ämnen som ingår i produkterna ska ha en låg giftighet i vattenmiljön och vara lätt nedbrytbara.
-Fosfor tillåts inte i produkterna eftersom det bidrar till övergödning.
-Allergirisker minimeras genom att barnprodukter ska vara helt parfymfria. För övriga produkter      ställs, av samma anledning, krav på ingående parfymer och växtextrakt.
-Ämnen som misstänks orsaka cancer eller fortplantningsskador är inte tillåtna enligt H350 och H351. 
-Hormonstörande ämnen på SIN-listan 2.0 samt de ämnen som upptagits på SIN-listan 2014-10-08 pga hormonstörande egenskaper är inte tillåtna.
-Företag som vill märka sina produkter med Bra Miljöval ska ha ett miljöarbete som även inkluderar transporter för att minska klimatbelastningen.

Märkningen ställer också krav på produkternas förpackningar.

www.naturskyddsforeningen.se