Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

Fair Trade - ej automatiskt godkänd för medlemskap i NOC

Bakgrund

En internationell märkning med fokus på rättvis handel. Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Organisationens startade redan 1988 av holländaren Max Havelaar men först 2002 lanserades den internationella Fair Trade-märkningen.

Kriterierna ställer krav på lönenivån och sätter ett garanterat minimipris för produkten, därtill långsiktiga handelsrelationer och avtal mellan producent och köpare. Kriterierna reglerar också arbetsvillkoren för anställd arbetskraft, med avseende på de anställdas säkerhet och hälsa.

Typ av organisation: Organisationen ”The International Fairtrade” inkluderar tre producentnätverk, 25 Fair trade organisationer, Fairtrade International, och FLOCERT, ett oberoende certifieringsorgan.

Vinstdrivande: Nej

Kriterier
-       Minimipriset sätter en lägstanivå för det pris odlaren/producenten ska få betalt för sin råvara.
-       Med minimilön avses lön som ligger i nivå med eller överstiger den lagstadgade minimilönen i respektive land, eller utifrån ett regionalt genomsnitt.
-       Barn under 15 år får inte anställas som arbetskraft.
-       Ökad miljöhänsyn och omställning till ekologisk produktion. En Fairtrade-certifierad producentorganisation arbetar med att minska sin miljöpåverkan och att integrera miljöhänsyn i hela verksamheten.
-       Som grund för förbjudna kemikalier och bekämpningsmedel finns Fairtrade Internationals Prohibited Materials List.
-       En ekologisk certifiering innebär ofta en ökad försäljning, då produkten kan säljas på nya marknader. Majoriteten av alla Fairtrade-märkta produkter i Sverige är ekologiskt odlade. Den ekologiska prisdifferentialen innebär att producenter som också innehar en ekologisk certifiering (t.ex. KRAV) garanteras ett påslag utöver minimipriset.

Specifika krav för kosmetik saknas.

www.fairtrade.net