Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

Svanen - ej automatiskt godkänd för medlemskap i NOC

Bakgrund
Är nordens officiella miljömärkning. Sköts i Sverige av Miljömärkning Sverige AB på uppdrag av regeringen. Idag kan 66 olika grupper av varor och tjänster svanenmärkas. Svanen certifierar kosmetik sedan 1989.

Vinstdrivande:  Nej. Svanen drivs som ett icke vinstdrivande företag och finansieras dels av anslag från regeringen, dels av avgifter från de företag som har svanenmärkta produkter eller tjänster. Avgiften var januari 2009 0.3% av produktens årsomsättning. För svanenmärkta tjänster varierar avgiften.

Typ av organisation: Certifieringsorgan på uppdrag av regeringen.

Kriterier
Kriterier för att en produkt eller tjänst får svanenmärkas tas fram i samråd med experter, miljöorganisationer och myndighet. Krav ställs på energiåtgång vid tillverkning, användandet av kemikalier, utsläpp och avfallshantering. Även funktionalitet och kvalitet kontrolleras. Kriterierna skärps cirka var fjärde år och alla redan svanenmärkta varor och tjänster måste omprövas för att behålla sin licens. De granskar varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall samt ställer krav på funktion och kvalitet.

Svanenmärkt kosmetika betyder bland annat:

-       Minimalt innehåll av miljöfarliga ämnen
-       Strikta krav på ingående ämnens nedbrytbarhet, giftighet och bioackumulerbarhet
-       Produkter till barn ska vara parfymfria
-       Reducerad användning av emballagematerial

www.svanen.se